Công Ty TNHH MTV Hải Hà Lai Châu

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Hải Hà Lai Châu

6200111621

Tỉnh Lai Châu
Số điện thoại:

Mã số 6200111621 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Hải Hà Lai Châu được thành lập vào ngày 30/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập