Công Ty Cổ Phần The 7 Star Islands Investment Inc

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần The 7 Star Islands Investment Inc

5702053467

Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại:

Mã số 5702053467 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần The 7 Star Islands Investment Inc được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập