Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Hưng Yên Bái

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Hưng Yên Bái

5200917970

Tỉnh Yên Bái
Số điện thoại:

Mã số 5200917970 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Hưng Yên Bái được thành lập vào ngày 22/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập