Công Ty TNHH MTV Khánh Ly

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Khánh Ly

2601062357

Tỉnh Phú Thọ
Số điện thoại:

Mã số 2601062357 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Khánh Ly được thành lập vào ngày 11/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập