Công Ty TNHH Một Thành Viên Bắc Trung Nam Hải Thành

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bắc Trung Nam Hải Thành

0316490914

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316490914 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Bắc Trung Nam Hải Thành được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập